Kaisahan ng mga Manggagawa sa Phils Jeon union

Name Kaisahan ng mga Manggagawa sa Phils Jeon union Abbreviation KMPJI-Independent Country Philippines (Non-adhering country) Type Company Union